Yaztek Teknoloji   
Motor Ders Notlar
Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12

MOTOR VE ARA TEKN

Motorun tanm

MOTORLARIN DIINDAK ALIMA SSTEMLER

A- ATELEME SSTEM
B- YAKIT SSTEM
C- YALAMA SSTEM
D- SOUTMA SSTEMݠ
E- MARJ SSTEMݠ
F- ARJ SSTEM

B- BENZNL MOTORLARIN YAKIT SSTEM

GREV :Motor iin gerekli benzin hava karmn silindirlere gnderir.

PARALARI: Yakt deposu,yakt pompas,yakt filtresi,karbratr,emme manifoldu, yakt gstergesi

1? Yakt Deposu: Motor iin gereken yakta depoluk eder. erisinde amandra sistemi bulunur.Katalitik konvantr bulunan aralarda kurunsuz benzin kullanlr.

2? Yakt Boru ve Hortumlar: Yaktn depodan karbratre iletilmesini salarlar.

3? Yakt Pompas (Yakt Otomatii): Yakt depodan emerek belli bir basn altnda karbratre pompalayarak gnderen elemandr. Hareketini kam milinden alr.Yakt pompas depo ile karbratr arasndadr.

4? Yakt Filtresi: Karbratre giden yakt temizler. Periyodik aralklarla yenisiyle deitirilir.

5? Hava Filtresi: Karbratre girecek havann ierisindeki toz ve pislikleri temizler. Tkandnda basnl hava ile temizlenir. Temizlenmezse yakt sarfiyat artar.Periyodik aralklarla yenisiyle deitirilir.

6? Karbratr: Yanma iin gerekli olan 1/15 oranndaki benzin - hava karmn hazrlar. Emme manifoldunun zerinde bulunur. Karbratrde aadaki devreler bulunur.

a.Rlanti devresi: Ayan gaz pedalndan.ekildii andaki motorun alt en dk devire denir. Rlanti ayar vardr.Karbratrden tornavida ile yaplr. Dkse ayak gaz pedalndan ekilince motor stop eder. Rlanti devri yksek ise motor fazla yakt sarf eder

b.Jikle devresi: Souk havalarda motorun kolay almas iin zengin karm ayarlayan devredir. Jikle souk havalarda ve ilk alma esnasnda motorun daha kolay almas iin zengin karm hazrlayan devredir. Mekanik ve otomatik olmak zere ikiye ayrlr. Burada dikkat edilecek husus mekanik jiklenin ekili unutulmamasdr.Jikle ekili unutulursa zengin karm olur,yakt sarfiyat artar,motor boulur ve egzozdan siyah duman kar. Jikle kelebei karbratrn hava giri delii nnde bulunur.

c.Kap devresi: Gaz pedalna aniden basldnda motorun hzlanarak alt devredir.

7? Emme manifoldu: Karbratrde hazrlanan hava - yakt karmn emme supaplarna iletir.

Egzoz Monifoldu: Egzoz supaplarndan kan yanm gazlar egzoz borusuna iletir.

8? Yakt Gstergesi: Depodaki yakt miktarn belirten gstergedir. Yakt azald zaman krmz yanar. En ksa zamanda yakt ikmali yapmak gerekir. Yakt ikmali yaparken aracn motoru stop edilir.

SSTEMN ALIMASI

Benzin otomatii motor alt srece, depodan yakt borular yardmyla emdii yakt karbratre pompalar. Karbratr bu yakt hava ile birletirerek oluturduu hava yakt karmn emme manifoldu yoluyla emme supaplarndan silindirler ierisine gnderir. Bylece sistem ilemini yerine getirmi olur

Yakt Sisteminde hava filtresi toz ve pisliklerden tkanmsa, karbratre yeterli miktarda da hava giremez. Motor fazla yakt sarf eder. Motor boulur. Bu nedenle filtre belirli zamanlarda (kilometrelerde) basnl hava ile temizlenmeli ve belirli kilometrelerde yenisiyle deitirilmelidir

Motor Fazla Yakt Yakyor ise ;

- Ara 90 km/s ?den daha fazla hzl kullanmamaldr.

- Hava Filtresi kirli veya tkal olmamaldr.

- Jikle ekili olarak unutulmamaldr.

- Karbratr ayarlar bozuk olmamaldr.

Fazla Yakt Yakan aracn (zengin karmla alan) aracn egzozundan siyah duman kar.

Yakt sisteminde Motorun Yaza - Ka Hazrlanmas: Hava filtresi ve otomatik jiklenin, yazn yazlk konuma, kn klk konuma getirilmesi gerekir.

Motor boulursa gaz pedalna tam basldktan sonra mar yaplarak motor altrlmaldr.

Motor ilk altrlrken bir miktar gaz verildikten sonra debriyaj pedalna basarak mar yaplr.

Ayanz gazdan ekince stop ediyorsa karbratre baklr.

BENZNL ARALARDA ENJEKSYON SSTEMNN AIKLANMASI:

Bu sistemde karbratr bulunmaz. Dizel motorlarda olduu gibi enjeksiyon pompas ve enjektrler bulunur. Enjeksiyon sistemli aralarda enjeksiyon uyar lambas sndkten sonra mar yaplmaldr .Oksijen sondas enjeksiyonlu aralarda yakt sisteminin bir parasdr.

Arza ve Bakm:
-- Ara neden boulur? --altrrken gaz pedalna devaml baslm
--Mekanik jikle ekili unutulmu
--Hava filtresi tkal.
-- Boulursa ne yaparz? --15-20dk. Bekler altrrz veya
--Gaz pedalna sonuna kadar basar mar yaparz.
-- Enjeksiyon sisteminin avantaj var m?--Yakt az yakar.
-- Fazla yakt yaktn nasl anlarm --Egsozdan siyah duman kar.
-- Ara neden fazla yakt yakar? --Uygun viteste kullanmaz, gereksiz gaza basarsan
--Hava filtresi tkalysa(Basnl hava ile temizlenir)
--jikle ekili unutulursa
--Karbratr ve rlanti ayar dzgn yaplmazsa.
--Ani duru kalk, yksek hzda gidersen,
--Frenlerin sk ise.
--Kavrama karyorsa
-- Egzozdan ses geliyor, neden? --Egzoz susturucun patlam
-- Ka hazrlanrken bir ey yapmal mym? --Hava filtresi klk pozisyona evir
--Jikleyi klk pozisyona cevir yada ayarlat
-- Motor alnca stop ediyor, neden? --Karbratre benzin gelmiyor kontrol et.
Nasl? --Karbratrn st kapan aar gaz pedaln pompalarsn.
Gelmiyor --Benzinin var m?
--Benzin pompas alyor mu?
--Benzin filtresi alyor mu?
--Benzin borular m tkal yada delik kontrol et.

-- Jikle kelebei nerdedir? --Karbratrn hava giri delii nnde. Yakt Deposu Yakt Filtresi Yakt Pompas (Benzin Otomatii) Karbratr Hava Filtresi

DZEL MOTORLARIN YAKIT SSTEM

ALIMA PRENSB : Sktrlan kzgn hava zerine enjektrlerden Yakt pskrtlmesiyle alan motorlara Dizel motorlar denir.Yakt Motorindir.

PARALARI

1. Yakt Deposu: Yakta depoluk eder. Deponun, altnda su boaltma musluu vardr. ierisinde amandra sistemi bulunur.

2. Besleme (yakt) Pompas: Depodan ald motorini, filtrelerden geirerek enjeksiyon pompasna gnderir.

3. Yakt Filtresi: enjeksiyon pompasna giden mazotu temizler.

4. Yakt Enjeksiyon (Mazot) Pompas: Gelen yakt yksek basnla enjektrlere gnderir.

5. Boru ve rekorlar: Depodan enjeksiyon pompasna ve enjektrlere yakt tayan borulardr

6. Enjektrler: Mazot pompasndan gelen yksek basnl motorini; sktrma zamannn sonunda, yanma odasndaki sktrlm ve scak havann zerine pskrtrler.

7. Hava Filtresi: Dardan motor ierisine giren havay temizler.

8. Istma (kzdrma) Bujileri: Dizel motorlarnn souk havalarda daha kolay almasn salarlar.

9. Yakt Gstergesi: Mazot deposundaki yakt miktarn gsterir.

DZEL MOTORLARDA YAKIT SSTEMNN ALIMASI

alma prensipleri ayn benzinli motorlardaki gibidir. Emme - sktrma ateleme (i) ve egzoz zamandr. Ancak dizel motorlarnda bujilerin yerine enjektrler vardr. Enjektrler skma zamannn sonunda pskrtme ekilde yanma odalarna motorini pskrtp ve yanmasn salarlar.

BAKIMI VE BAST ARIZALARI

? Dizel motorlarn mahsurlarndan biri Yakt Sisteminin Hava yapmasdr. Dizel motorlarnda yakt sistemi ierisine hava girerse yakta yaplan basn devaml olmayaca iin motor almaz. Bunun iin havann sistemden kartlmas gerekmektedir. Yakt Sisteminin Hava Yapmasnn sebebi vardr:

- Depoda yaktn bitmesi,

- Borulardaki atlak veya kaaklar,

- Filtre deiimleri ve temizlenmesinde gerekli zenin gsterilmemesi.

? Istma bujileri ile dizel motorlarda silindir iindeki hava stlmak suretiyle, souk havalarda ve ilk almalarda motorun daha rahat almas salanr.

?Yakt Deposundan Suyun Alnmas: Mazot deposunun altnda veya yakt filtresinin altndaki su alma musluklar, zaman zaman alarak biriken su tahliye edilir.

? Yakt Filtresinin Temizlenmesi ve Deitirilmesi: Yakt filtreleri periyodik zamanlarda deitirilir.

Hava Filtresinin (Yal ve Kuru Tip) Temizlenmesi ve Deitirilmesi Kuru tip elemanl hava filtreleri basnl hava ile temizlenir. Yal tiplerde ise aracn kullanld ortama gre periyodik aralklarda filtre ya deitirilmelidir.

Arza ve Bakm:
-- Dizel motor almyor, neden? --Yakt sistemi hava yapmtr(El ile havas alnr)
-- Neden hava yapar? --Depoda yakt biterse,
--Alak basn borularnda atlak veya kaak olursa,
--Filtreleri temizledikten veya deitirdikten sonra.
-- Souk havada dizel motor almyor, neden? --Istma bujisi arzal.
-- Hava filtresi yal tip ne ile temizlemeliyim? --Gaz ya ile
-- Dizel aracmdan siyah duman kyor, neden? --Hava filtresi tkal,
--Enjeksiyon(Mazot)pompas arzal
--Enjektr arzal.
-- Gnlk yapmam gereken bir ey var m? --Evet. Yakt deposu ve yakt filtresinin altndaki
- emelerden suyu alnr.
-- Enjektrlere mazotu datan para neydi? --Enjeksiyon(Mazot) pompas
-- Enjeksiyon(Mazot) pompasna yakt hangi para yolluyordu? --Besleme Pompas (Mazot Otomatii)
-- Dizel motorda silindire ne doldurulur? --Sadece hava.
-- Dizel motorda arac altrmadan nce hangi lambalarn snmesini bekleriz?
--Enjeksiyon sistem uyar lambasnn --Istma bujisi lambasnn --Hava basn saatinin

-- Motor dnyor ama alamyor, neden? --Yakt filtresi tkal. Yakt Deposu Yakt Filtresi Besleme Pompas (Mazot otomatii) Enjeksiyon pompas (Mazot pompas)

Sayfalar: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12
A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx