Yaztek Teknoloji   
Aranan artlar

 Aranan artlar 

Sürücü belgesi alma zorunluluu; Motorlu araçlarn sürücü belgesi sahibi olmayan kiiler tarafndan karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktr.
Araçlar, bu konuda snflar belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok tarafl anlamalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararas sürücü belgesi olan kiilerce sürülebilir.
Sürücü adaylarnda aranacak artlar:
Sürücü belgesi alacaklarda aadaki artlar aranr;

 

EHLYET ÇETLER, YA VE DENEYM

B) Örenim artlar

sürücü belgesi alacaklarn, en az ilkokul mezunu olmas .

C) Salk artlar
Sürücü belgesi alacaklarn, resmi ve özel salk kurulularnda ç Hastalklar, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boaz ve Psikiyatri uzmanlar bulunan Salk Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre "Sürücü Olur" raporu almalar gerekir. Ortopedist bulunmad takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzman bulunmad durumlarda Nörölog veya Psikologtan görü alnarak Salk Kurulu kararn verir. Salk Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Salk Bakanl nihai karar için sürücü adayn bir baka Devlet Hastanesi Salk Kurulu'na sevkeder. Ancak, verilen salk raporlarnn eksik veya gerçee uygun olmamasnn tesbiti halinde, sorumlular hakknda Türk Ceza Kanununa göre ilem yaplmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz saylr.

D) Eitim ve Snav art
Sürücü kursuna katlm ve yaplan snavlar da baararak sertifika alm olmalar

E) Hükümlü Olmama artlar
Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayl Kaçakçln Men ve Takibine Dair Kanun'un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayl Ateli Silahlar ve Bçaklar Hakknda Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fkralarndaki suçlardan hüküm giymemi olmalar,
Önceden verilmi ayn snf ve baka sürücü belgesinin bulunmamas, sürücü belgelerinin süresiz alnmam olmas veya geçici olarak geri alnm ise sürenin dolmu bulunmas zorunludur.

D Ülkelerden Alnm Olan Sürücü Belgelerinin Türk Sürücü Belgesiyle Deitirilmesi

Türk ve yabanc kiilerin d ülkelerden aldklar sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarna ve bunlarn deitirilmesine ilikin esaslar aada gösterilmitir.

a - Türk vatandalar ile ilgili kanunlar ile ikili ve tarafl anlama hükümleri sakl kalmak üzere yabanc kiiler, d ülkelerden alnm, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabanc ve Türk plakal araçlar sürebilir.
Ancak;
Turistler ve geçici bir süre için gelenler dnda herhangi bir i, hizmet veya eitim amacyla ülkemizde bulunan yabanclarn ise Konsolosluk veya noter tarafndan tercüme edilmi tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarnda bulundurmalar mecburidir.

b - Yurda dönülerinde Türk vatandalarnn,
lgili Kanunlar ile ikili ve çok tarafl anlama hükümleri sakl kalmak üzere de istekleri halinde yabanclarn, d ülkelerden aldklar 
sürücü belgeleri, eitim ve snav art aranmadan karl veya dengi olan sürücü belgeleri ile deitirilir.
Ancak, Türk vatandalar yurda dönülerinde bir yl içinde sürücü belgelerini deitirmedikleri takdirde, deitirinceye kadar araç kullanamazlar.

Bu belgeler deitirilirken;

1 - Eitim ve snav art hariç, sürücü belgesi alacaklar için aranan ya, örenim, salk ve Karayollar Trafik Kanununda belirtilen, Türk Ceza Kanunundaki belli suçlardan hükümlü olmama artlar aynen aranr.
kili veya çok tarafl anlama hükümleri ile uygulamalar sakl kalmak üzere yabanclardan diplomatik muafiyeti olanlar için hiçbir art aranmadan beyanlar ile yetinilir. Dier yabanclar için belgeleri deitirmekle birlikte gerektiinde Dileri Bakanl aracl ile inceleme ve aratrma yapabilirler.

2 - Müracaat srasnda gereken ilemler aynen yaplmakla birlikte;

a - D ülkelerden alnan sürücü belgesinin asl ve noterden veya D Temsilciliklerimizden alnm tasdikli tercümesi istenir. Yetkili memurca müracaat formuna kayt konarak karlatrma yapldktan sonra asl ilgiliye geri verilir.

b - Geçici olarak alnm olan yabanc ülke sürücü belgeleri ile Uluslararas sürücü belgeleri deitirilmez.

c - Üzerinde kaznt, silinti olanlar, açkça üphe douran iz ve belirtiler bulunanlar ile deitirilmelerine esas olacak bilgi derlenmemi olanlardan tereddüt edilenler için asl ve tercümesi ile Emniyet Genel Müdürlüünün görülerine bavurulur.

3 - Belgesini deitirenler bir üst snf belge almak isterse deitirme ilemi yaplmadan uygulamal snavlara alnrlar.
Ancak bunlardan; C,D ve E snf belge almak isteyenlerden 22 yan bitirmi olma art aranr.

Ehliyet Snflar

MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarnda seyreden araçlarn cins ve gruplarna göre aada belirtilen sertifika snflarnda eitim verirler:

a) “M” snf sertifika.

b) “A1” snf sertifika.

c) “A2” snf sertifika.

ç) “A” snf sertifika.

d) “B1” snf sertifika.

e) “B”  snf sertifika.

f) “BE” snf sertifika.

g) “C1” snf sertifika.

) “C1E” snf sertifika.

h) “C” snf sertifika.

) “CE” snf sertifika.

i) “D1” snf sertifika.

j) “D1E” snf sertifika.

k) “D” snf sertifika.

l) “DE” snf sertifika.

m) “F” snf sertifika.

n) “G” snf sertifika.

(2) Birinci fkrada yer alan sertifika snfna ait araçlarn otomatik anzmanl olanlar ile eitim alp snavda baarl olanlarn sertifikalarnda sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen artlar ve esaslara göre araç sürmeyi örenmek üzere kursiyerlere eitim ve snavlarda araçlar kullanmalar için kurs müdürlüklerince 6 ay süreyle geçerli  “K Snf Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir.”

 

 

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
zel Arn Motorlu Tatlar Src Kursu 270 90 90 pbx